Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop DIO

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings-recht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om in-formatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raad-pleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Joyce Wever,

Webshop DIO,

Stationsstraat 20B, 5151 HB Drunen 

Tel: 0416-537009

Winkel geopend/bereikbaar van Di t/m/Zat: 09.30-12.00 uur  en van Di t/m Vrij: 16.00-19.00 uur

Email: info@webshopdio.nl

KvK-nummer: 17233362

Btw-identificatienummer: NL001744076B26

Aangesloten bij Dibevo Nederland

Aangesloten bij APDT-BeNe

Aangesloten bij Webwinkel Keur

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voor-waarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voor-waarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elek-tronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektro-nische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten-voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldin-gen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 

bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van verzending;

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het ge-bruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien ge-wenst herstellen;

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderne-mer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eer-ste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende be-schikbaarheid van de betreffende producten. 

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de onderne-mer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

Bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terug-zending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals om-schreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderne-mer geen invloed heeft;

f. voor hygiënische producten (zoals manden, kussens, donuts, matrassen, (bench)matten, dekens waarvan de consument de verzegeling/verpakking heeft verbroken.

g.voor producten die specifiek voor de klant zijn besteld, denk hierbij aan maat, kleur, serie. 

 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen ge-bonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en::

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zet-fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet ver-plicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruik-baarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelij-ke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anders-zins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de on-dernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging onder-vindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rech-ten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzen-ding zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer be-kend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze ver-lengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur ver-zetten.

 

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedra-gen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in ar-tikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkin-gen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplos-sing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uit-spraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbon-den die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaar-den betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 Informatie rondom garantie & retour
 Retourneren


U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@webshopdio.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.


 Uitzonderingen retourneren
 Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf    
 duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:  
 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

 a. Bij verzegelde/verpakte producten. Wanneer de verzegeling /verpakking verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
 b. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 c. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 d. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijv. i.v.m. hygiëne, denk hierbij aan manden, kussen, matrassen, donuts, waterproof kussens, Bench matten en kussens, sofa’s, orthopedische matrassen en of kussens. 
 e. die snel kunnen bederven of verouderen;
 f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;


Identiteit ondernemer
Webshop DIO
Afhaaladres/ vestigingsadres:
Gedrag & Voeding Advies Centrum DIO
Stationsstraat 20B
5151HB Drunen
info@webshopdio.nl
0416-537009
KVK: 17233362
BTW: NL 001744076B26

Herroepingsformulier: 

Algemene Voorwaarden Webshop Dio

Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten van of met webshop DIO
1.2 Indien koper/opdrachtgever ook algemene voorwaarden van toepassing mocht hebben verklaard, binden deze ons slechts voor zover wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk, door de bevoegde directeur ondertekend, hebben aanvaard. De enkele schriftelijke verwijzing door een opdrachtgever naar dergelijke voorwaarden bindt Webshop DIO niet.
1.3 Ingeval van strijd tussen de algemene voorwaarden van Webshop Dio en de voorwaarden van de opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden van Webshop Dio prevaleren.
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens en zonder uitzondering van toepassing op alle overeenkomsten tussen Webshop Dio en haar moeder-, zuster- en/of aanverwante bedrijven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Aanbiedingen
De aanbiedingen van Webshop Dio zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken of gewijzigd. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. Overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat Webshop Dio de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, ondertekend door haar bevoegde directeur, dan wel een door de directeur daartoe uitdrukkelijk gemachtigde functionaris;
3.2 Handelingen, mededelingen, toezeggingen of genoteerde opdrachten binden Webshop Dio slechts voor zover deze door Webshop Dio schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 De door Webshop Dio gezonden schriftelijke orderbevestiging geldt als volledig bewijs, tenzij koper/opdrachtgever, binnen acht dagen schriftelijk na datum van deze bevestiging eventuele onjuistheden kenbaar heeft gemaakt.
3.4 Alle wijzigingen in de opdracht(en) worden, wanneer daaruit meerkosten ontstaan als meerwerk beschouwd. Verrekening vindt plaats bij eindafrekening van de opdracht.
3.5 Webshop Dio is nimmer gehouden tot terugname van teveel door de koper/opdrachtgever bestelde goederen.

4. Medewerking door opdrachtgever
4.1 Vanwege de noodzaak dat koper/opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal koper / opdrachtgever Webshop Dio steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
4.2 Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Webshop Dio te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en voor het beveiligen van gegevens.
4.3 Indien is overeengekomen dat koper / opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
4.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Webshop Dio staan, of indien koper/ opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, staat het Webshop Dio vrij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Webshop DIO op vergoeding van ter zake geleden schade, kosten en interessen.
4.5 De tussen Webshop Dio en de koper/opdrachtgever uitgewisselde informatie, over en weer verstrekt ter correcte uitvoering van een opdracht, wordt tussen partijen als vertrouwelijke informatie beschouwd. Partijen zullen maatregelen treffen om zorgvuldig om te gaan met de aldus verkregen informatie en het vertrouwelijke karakter daarvan over en weer respecteren.

5. Prijzen
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gelden terzake van de door Webshop Dio geaccepteerde opdrachten de prijzen en voorwaarden per de datum, waarop de opdracht schriftelijk is bevestigd.
5.2 Na de datum van de orderbevestiging optredende wijzigingen in loonkosten, prijzen van materialen en/of diensten van derden, transportkosten, fabrieksprijzen, valutaverhoudingen, heffingen en/of belastingen, worden aan koper/opdrachtgever doorberekend.

6. Betalingen
6.1 Betaling van geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden dient vóór aflevering en contant te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is met name niet toegestaan in geval van wederverkoop door opdrachtgever betaling afhankelijk te stellen van betaling door de derde-koper/afnemer.
6.2 Webshop DIO is te allen tijde, met name in geval van levering op krediet, gerechtigd een vooruitbetaling van de geldende prijs te verlangen tot een bedrag of percentage als Webshop Dio zal vaststellen, danwel zekerheid voor de betaling te verlangen.
6.3 Indien koper/opdrachtgever met zijn verplichting tot betaling danwel zekerheidstelling nalatig mocht zijn, is Webshop Dio, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar overige bevoegdheden ingevolge de wet.
6.4 Bij niet tijdige betaling is koper/opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Over het door hem verschuldigde zal een vertragingsrente van 1,5 % per maand in rekening worden gebracht, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt gerekend.
6.5 Alle kosten met betrekking tot de invordering van het door de koper/opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag. Deze kosten zijn reeds verschuldigd en opeisbaar zodra de vordering ter incasso uit handen is gegeven.

7. Levering, transport en transportrisico
7.1 Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend. Storingen in het bedrijf van Webshop DIO ten gevolge van overmacht en andere omstandigheden (zoals storingen in de aanvoer door de toeleverancier, welke de normale bedrijfsgang stagneren, voor zover deze niet aan persoonlijke opzet of grove schuld van de directie van Webshop te wijten zijn), schorten de leveringsverplichting van Webshop Dio op, zonder dat de koper/opdrachtgever uit dien hoofde ontbinding of recht op vergoeding van kosten, schade en/of interessen kan vorderen.
7.2 Levering vindt plaats bij Webshop Dio althans in een door haar aan te wijzen magazijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afleveringen elders, alsmede retourzendingen, geschieden voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
7.3 Indien de goederen en materialen na het verstrijken van de leveringstermijn door koper/opdrachtgever niet zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico, volgens het te dezen gebruikelijke en ter plaatse geldende tarief.
7.4 Alle goederen en materialen reizen, voor zover niet verzekerd, vanaf het ogenblik van afzending voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Ook indien francolevering overeengekomen is, is de koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer aan de goederen geleden.
7.5 Bij aankomst der goederen heeft koper/opdrachtgever zich te overtuigen van de staat, waarin de goederen zich bevinden. In geval dat blijkt, dat schade aan goederen en/of materialen is toegebracht, dan dient koper/opdrachtgever alle maatregelen ter verkrijging van schadevergoeding te treffen. Webshop DIO dient uiterlijk binnen vier dagen na afzending van goederen schriftelijk omtrent schade te worden geïnformeerd, bij gebreke waarvan iedere aanspraak jegens Webshop Dio is vervallen.

8. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
8.1 Zolang koper/opdrachtgever niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan behoudt Webshop Dio de eigendom van de verkochte en/of geleverde goederen, en wel voor rekening en risico van koper/opdrachtgever. Koper/opdrachtgever wordt in dat geval geacht de materialen en goederen voor Webshop Dio te houden tot het tijdstip waarop koper/opdrachtgever zijn betalingsverplichting jegens Webshop Dio is nagekomen en is niet gerechtigd de goederen te verkopen, aan derden in pand te geven of als zekerheid tegenover derden te doen dienen.
8.2 Indien Webshop Dio van koper/opdrachtgever een goed ter bewerking onder zich heeft, is zij gerechtigd dit goed onder zich te houden totdat al de vorderingen van Webshop Dio terzake van werkzaamheden aan dit goed of die goederen en tevens alle andere vorderingen van Webshop ten laste van dezelfde koper/opdrachtgever volledig zijn voldaan, tenzij koper/opdrachtgever voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
8.3 Alle bij koper/opdrachtgever in het bezit zijnde brochures, tekeningen, bescheiden en dergelijke blijven eigendom van Webshop Dio, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.4 Vervangen materialen of goederen worden eigendom van Webshop Dio, zonder dat koper/opdrachtgever enige aanspraak kan maken op vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

9. Reclame
9.1 Reclames en/of klachten moeten schriftelijk geschieden en dienen binnen acht dagen na levering Webshop Dio bereikt te hebben. Na verloop van die termijn worden de goederen geacht in orde te zijn bevonden en verliest de koper/opdrachtgever het recht van reclame.
9.2 Het recht van reclame is uitsluitend voorbehouden aan de oorspronkelijke koper/opdrachtgever van Webshop Dio. Bij wederverkoop aan derden doet koper/opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van dit recht. Koper/opdrachtgever vrijwaart Webshop Dio in geval van wederverkoop uitdrukkelijk van aanspraken door derden-kopers/afnemers.
9.3 Het indienen van reclames ontheft de koper/opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling overeenkomstig de factuur.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Eventuele aansprakelijkheid van Webshop Dio voortvloeiend uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, of anderszins uit de wet, wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat Webshop Dio terzake van die overeenkomst aan koper/opdrachtgever in rekening zal hebben gebracht, respectievelijk heeft gebracht.
10.2 Webshop Dio is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontstaat doordat de geleverde goederen niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege of door keuringsinstanties gestelde of te stellen eisen aan de hoedanigheid van deze goederen.
10.3 Webshop Dio is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens te late levering of uitvoering van de werkzaamheden. Webshop Dio is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Webshop Dio is evenmin aansprakelijk voor schade indien de koper/opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien koper/opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

11. Beëindiging en overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid, ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst vertraagd, verhinderd of zeer bezwaarlijk wordt, danwel slechts met het maken van aanzienlijk hogere kosten kan worden uitgevoerd, waaronder mede te begrijpen niet en niet tijdige levering door toeleveranciers en transportmoeilijkheden. Indien Webshop Dio verhinderd is op grond van overmacht de overeenkomst uit te voeren is Webshop Dio bevoegd de leveringsverplichting op te schorten, danwel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als beëindigd te beschouwen zonder enigerlei recht op vergoeding van schade, kosten en interessen van koper/opdrachtgever.
11.2 Indien koper/opdrachtgever met tijdige betaling of nakoming van andere verplichtingen jegens Webshop Dio in gebreke blijft, is Webshop Dio zonder ingebrekestelling bevoegd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van Webshop Dio op volledige vergoeding van kosten, schade en interessen. Dezelfde bevoegdheid komt Webshop Dio toe indien koper/opdrachtgever voorlopige surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag (conservatoir danwel executoriaal) op goederen van koper/opdrachtgever mocht worden gelegd.

12. Garantie
12.1 Webshop Dio staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen alsmede voor de kwaliteit van het door haar geleverde en gebruikte materiaal, in die zin dat gebreken die zich voordoen binnen één jaar tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld na levering van de goederen ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten, een en ander ter beoordeling van Webshop Dio, zullen worden hersteld zonder berekening van werkloon en/of onderdelen. De garantie betreft uitsluitend het recht van reparatie, vervanging of omruiling van het apparaat, een en ander ter beoordeling aan Webshop Dio zal met name nimmer gehouden zijn tot terugbetaling van de koopprijs van het goed.
12.2 Garantie wordt door Webshop Dio slechts verstrekt aan en ten behoeve van haar directe kopers/opdrachtgevers. Kopers/opdrachtgevers vrijwaren Webshop Dio in geval van wederverkoop uitdrukkelijk tegen garantieaanspraken door derdeafnemers.
12.3 Niet onder de garantieverplichting vallen beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking en de waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden. De garantieverplichting vervalt eveneens indien koper/opdrachtgever wijzigingen in of reparaties aan het geleverde goed heeft verricht dan wel door derden heeft laten verrichten of indien het goed op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden, dan wel in strijd met de gebruiksaanwijzing is gehandeld.
12.4 Garantie ten aanzien van artikelen met een verkoopwaarde onder de Euro 50,- wordt slechts verleend indien een daartoe strekkende reclame uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij Webshop Dio wordt ingediend.
12.5 In geen geval zal Webshop Dio aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder schade vanwege gederfde winst of besparingen, of andere gevolgschade, voortkomend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken noch voor enige vordering van welke derden dan ook.
12.6 Indien Webshop Dio de goederen van een toeleverancier ontvangt, beperkt de garantie zich tot de van toepassing zijnde garantie van de toeleverancier. Webshop Dio zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.
12.7 Indien Webshop Dio ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen levert of vervangt zullen op deze onderdelen alle bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
12.8 Met betrekking tot reparaties en/of vervanging van onderdelen wordt nimmer garantie verstrekt.
12.9 Koper/opdrachtgever dient Webshop Dio in de gelegenheid te stellen het betreffende goed te repareren. Toezending van de goederen aan Webshop Dio geschiedt franco door koper/opdrachtgever en voor zijn risico. Ongefrankeerde zendingen, ook retourzendingen, worden niet door Webshop Dio geaccepteerd. Vindt retourzending plaats ten gevolge van foutieve levering door Webshop Dio, dan zullen de frankeer- c.q. vrachtkosten worden gecrediteerd, echter uitsluitend indien zulks schriftelijk door Webshop Dio schriftelijk is bevestigd. Retourzendingen, anders dan wegens gemotiveerde en tijdige reclames zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch zonder geldige redenen, dan zijn alle aan de zending verbonden kosten voor rekening en ten laste van de afzender van het retourgoed.
12.10 De door Webshop Dio gegeven garantie strekt niet uit over de millenniumbestendigheid van de door haar geleverde goederen, tenzij Webshop Dio uitdrukkelijk schriftelijk de millenniumbestendigheid heeft gegarandeerd.

13. Derdenbeding
Alle bedingen betreffende de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Webshop Dio en betreffende de vrijwaring van Webshop Dio voor aanspraken van derden, zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Webshop Dio als derden, voor wier handelen c.q. nalaten Webshop Dio aansprakelijk kan zijn.

14. Vrijwaring
Koper/opdrachtgever is gehouden Webshop Dio te vrijwaren c.q. Webshop Dio schadeloos te stellen voor alle kosten en schaden waarin Webshop Dio mocht vervallen doordat derden een vordering op Webshop Dio instellen terzake van enig feit, waarvoor de aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever in deze voorwaarden is uitgesloten.

15. Annulering
Bij eenzijdige, niet door deze voorwaarden toegelaten annulering van de overeenkomst door koper/opdrachtgever verbeurt deze naast diens gehoudenheid tot volledige schadeloosstelling, aan Webshop Dio een boete die gelijk is aan 10% van de geldende prijs bij een bestelling/opdracht.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van Webshop Dio toepasselijk zijn, zullen onderworpen zijn aan het Nederlandse recht.
16.2 Geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van Webshop Dio toepasselijk zijn, zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, ook indien de koper/opdrachtgever in het buitenland gevestigd is, tenzij Webshop Dio de jurisdictie van een andere rechter zou verkiezen.
16.3 De oorspronkelijke Nederlandse tekst van deze voorwaarden geldt als enige authentieke tekst en zal ingeval van verschillen of interpretatieverschillen prevaleren over alle vertalingen van deze voorwaarden in andere talenwww.webshopdio.nl
24 uur per dag bereikbaar!

kvk nr: 17233362
Btw nr:148361468B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2009 - 2024 Webshop DIO | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel